TACO TUESDAYS AMIGOS! Enjoy $1.79 tacos on Tuesdays, 2-10PM

TACO TUESDAYS AMIGOS! Starting in May, enjoy $1.79 tacos on Tuesdays, 2-10pm.